The American Institute
   of Musicology

 

 

 

 

Home

CMM Home

 

JACOBUS CLEMENS NON PAPA (ca. 1510-between 1556 and 1558), Opera omnia, edited by Karel Philippus Bernet Kempers in 21 volumes.

 

CMM 4-01   Vol.I Missae Misericorde, Virtute Magna, En espoir, Ecce quam bonum [4 fasicles in 1]
21 pp. + 32 pp. + 22 pp. + 36 pp     1954     Bound copy temporarily out of stock.                      Unbound 8.5x11(A4) offprint        $28.00
Contents and sample pages (PDF)

CONTENTS:
CMM 004-01, no. 1   Missa Misericorde: Kyrie   1

CMM 004-01, no. 1   Missa Misericorde: Gloria   3

CMM 004-01, no. 1   Missa Misericorde: Credo   8

CMM 004-01, no. 1   Missa Misericorde: Sanctus   16

CMM 004-01, no. 1   Missa Misericorde: Agnus Dei   20

CMM 004-01, no. 2   Missa Virtute Magna: Kyrie   1

CMM 004-01, no. 2   Missa Virtute Magna: Gloria   5

CMM 004-01, no. 2   Missa Virtute Magna: Credo   12

CMM 004-01, no. 2   Missa Virtute Magna: Sanctus   20

CMM 004-01, no. 2   Missa Virtute Magna: Agnus Dei   25

CMM 004-01, no. 2a   Virtute Magna; 2.p. Repleti sunt   28   De Silva?

CMM 004-01, no. 3   Missa En espoir: Kyrie   1

CMM 004-01, no. 3   Missa En espoir: Gloria   4

CMM 004-01, no. 3   Missa En espoir: Credo   9

CMM 004-01, no. 3   Missa En espoir: Sanctus   17

CMM 004-01, no. 3   Missa En espoir: Agnus Dei   21

CMM 004-01, no. 4   Missa Ecce quam bonum: Kyrie   1

CMM 004-01, no. 4   Missa Ecce quam bonum: Gloria   4

CMM 004-01, no. 4   Missa Ecce quam bonum: Credo   11

CMM 004-01, no. 4   Missa Ecce quam bonum: Sanctus   19

CMM 004-01, no. 4   Missa Ecce quam bonum: Agnus Dei   24

CMM 004-01, no. 4a   Ecce quam bonum; 2.p. Quod descendit in oram vestimenti eius   28


 

CMM 4-02  Vol.II Souterliedekens (Psalmi Neerlandici)
978-1-59551-008-2     1st ed.   Reprint (probably without corrections)
                            vi + 124 pp.    36 cm     1998         $72.00
Volume update (PDF)
Contents and sample pages (PDF)
(Original edition: Contents and sample pages (PDF))

CONTENTS:
CMM 004-02, no. 1   Salich is die man   1

CMM 004-02, no. 2   Waer, om so rasen   1   Susato

CMM 004-02, no. 3   O Heer hoe zynse so menichfour   2

CMM 004-02, no. 4   Als ick riep mer verlanghen God   2

CMM 004-02, no. 5   Verhoort Heer myn gheclach   3

CMM 004-02, no. 6   In dynen grim en straf my niet   4   Susato

CMM 004-02, no. 7   O Heer myn God almachtich   4

CMM 004-02, no. 8   O Heer ons alderliefste Heer   5

CMM 004-02, no. 9   Ick sal u Heerbelyden    5   Susato

CMM 004-02, no. 10   In God is al myn toeverlaet   6

CMM 004-02, no. 11   O Heer wilt my behouwen   7

CMM 004-02, no. 12   O Heer myn God hoe lang salt dueren   8

CMM 004-02, no. 13   Een dwaes die spreect in syn gedacht   8   Susato

CMM 004-02, no. 14   O Heer wie sal in uwe tent    9

CMM 004-02, no. 15   Bewaert my Heer op u cer teyn   9

CMM 004-02, no. 16   O Heer verboort doch myn ghebet   10

CMM 004-02, no. 17   Ick sal u heer lief hebben seer    11

CMM 004-02, no. 18   Gods glory ende heerlicheyt   11

CMM 004-02, no. 19   Die herre moet u dan verboren   12

CMM 004-02, no. 20   Die coninck sal hem verbliden   13

CMM 004-02, no. 21   Waerom wout ghi mi verlaten   13

CMM 004-02, no. 22   Die heer almachtich mi regeert   15   Susato

CMM 004-02, no. 23   Het aertryck met zyn overvloedicheyt   16

CMM 004-02, no. 24   Tot u o heerick altyt meer   16

CMM 004-02, no. 25   Och Heer wilt doch myn rechter zyn   17

CMM 004-02, no. 26   God is myn licht myn salicheyt   18

CMM 004-02, no. 27   Tot u soe sal ick heere   19

CMM 004-02, no. 28   Ghi godes Kinderen groot van famen   19

CMM 004-02, no. 29   O Heer u will ick prisen   20

CMM 004-02, no. 30   Ick heb ghestelt op u myn Heer   21

CMM 004-02, no. 31   Salich sy syn wiens hoosheyt is vergheven   22

CMM 004-02, no. 32   Verblyt u wilt veriolisen   22

CMM 004-02, no. 33   Ick sal den Heer tot alder tyt dancken ghebenediden   23

CMM 004-02, no. 34   Veroordelt o Heer ick bid u straffen wilt   24

CMM 004-02, no. 35   Die hoosesprack hi zyn ghedacht   25

CMM 004-02, no. 36   En willes niet benyden   26

CMM 004-02, no. 37   Heer in u toornicheyden   27

CMM 004-02, no. 38   Ick heb gheseyt hoe dat   28

CMM 004-02, no. 39   Ick heb verwachtdem Heere   28

CMM 004-02, no. 40   Salich is hy gheheten    29

CMM 004-02, no. 41   Recht als een harr langt nae een fonteyne   30

CMM 004-02, no. 42   Wilt ghymyn rechter zyn   31

CMM 004-02, no. 43   O God wi hebbent wel verstaen ons vaders    31

CMM 004-02, no. 44   Myn hert wat goeds wou dichten    32

CMM 004-02, no. 45   God is ons toevlucht in der noot   33

CMM 004-02, no. 46   Ghi menschen hier op aerden al   33

CMM 004-02, no. 47   Groor is die Heer ghepresen seer   34

CMM 004-02, no. 48   Hoort toe ghy menschen groot ende cleyn   35

CMM 004-02, no. 49   Die moghende heere die sprack met luyder stem   36

CMM 004-02, no. 50   God myns ghenadich zyt   36

CMM 004-02, no. 51   Wat wilt ghi glorieren   37

CMM 004-02, no. 52   Int herte spreect een sor   38

CMM 004-02, no. 53   O heere wilt mi behouwen   39

CMM 004-02, no. 54   O God aen hoor myn claghen   39

CMM 004-02, no. 55   Een mensch wou mi verdrucken   40

CMM 004-02, no. 56   Myns wilt ontfermen heere   41

CMM 004-02, no. 57   Ghi die de waerheyt spreken   41

CMM 004-02, no. 58   Ick hid wilt my hevriden Heer   42

CMM 004-02, no. 59   O Heer doe ghi ons hier verliet   43

CMM 004-02, no. 60   Heere lieve Herre verhoort die stemme myn   44

CMM 004-02, no. 61   En sal myn siel myn Heer myn God   45

CMM 004-02, no. 62   Tot u myn God vroech will ick waken   45

CMM 004-02, no. 63   O God verhoort my in myn noot   46

CMM 004-02, no. 64   In syon God heraemt u lof    47

CMM 004-02, no. 65   Vrolick en bly loeft God ghi aertsche scaren   47

CMM 004-02, no. 66   Ons Heer ons God ont fermen moer   48

CMM 004-02, no. 67   Laet onsen Heer der heeren verrisen ter glorien   49

CMM 004-02, no. 68   God wilt mi salveren Het water coemt mi aen   49

CMM 004-02, no. 69   Ghenadighe heere myn toeverlaet   50

CMM 004-02, no. 70   In u staet al myn hoep o Heer   51   Susato

CMM 004-02, no. 71   Gheeft dyn gherecht den conick schoon    52

CMM 004-02, no. 72   Hoe goet is God van Israhel   53

CMM 004-02, no. 73   Waerom wilt ghi ons verlaten   54

CMM 004-02, no. 74   Wy Heer beliden hier altyt met ons vermaen   55

CMM 004-02, no. 75   God is be kent int ioedtsche lant   56

CMM 004-02, no. 76   Ick heb gheroepen seere   57

CMM 004-02, no. 77   Aenhoort myn vollick namyn wet   58

CMM 004-02, no. 78   Die beydens quamen tot u vercoren   59

CMM 004-02, no. 79   Ghi die condt Israel O Heer   59

CMM 004-02, no. 80   Met vruechden wilt God loven die ons wel helpen mach   60

CMM 004-02, no. 81   God heeft wel eer ghestaen   61

CMM 004-02, no. 82   Wi is u re ghelycken   62

CMM 004-02, no. 83   Hoe schoon hoe goet boe welghedaen   63

CMM 004-02, no. 84   Ghi wout ghebenedyen   64

CMM 004-02, no. 85   U ooren tot myn begheere   65

CMM 004-02, no. 86   Van godes stadt wilt hooren myn   65

CMM 004-02, no. 87   Roepen bidden Kermen ende claghen   66

CMM 004-02, no. 88   Die goetheyt van myn Heer   67

CMM 004-02, no. 89   Ons toevlucht Heer ghepresen   68

CMM 004-02, no. 90   Wie onder gods bescherming is gheseten   69

CMM 004-02, no. 91   This goet te be liden God om zyn wel daet   70

CMM 004-02, no. 92   God heeft zyn ryck ghenomen aen   71

CMM 004-02, no. 93   Ons Heer onse God die wraec te recht can pleghen   72

CMM 004-02, no. 94   Coemt doch met my En laet ons singhen bly   73

CMM 004-02, no. 95   Wilt singhen Heer een nieuwe liet   74

CMM 004-02, no. 96   Dir Heer die sou regneren    74

CMM 004-02, no. 97   Den Heere wilt singhen    75

CMM 004-02, no. 98   Syn ryck die heere nam End   76

CMM 004-02, no. 99   Den Hheere ghi aertryck alghemeyn   77

CMM 004-02, no. 100   Bermherticheyt en ordeel sal ick seere   77

CMM 004-02, no. 101   Hoort myn ghebet o heere   78

CMM 004-02, no. 102   Myn siel ghebenedyt den Heer   79

CMM 004-02, no. 103   Ghebenedyt Myn siel alryt den Heer   80

CMM 004-02, no. 104   Danckt doch den Heer bidt sinen naem   81

CMM 004-02, no. 105   Danct God den Heer met alle iolyt   82

CMM 004-02, no. 106   Danct God den Heer seer groot gheptesen   83

CMM 004-02, no. 107   O God myn hert myn sinnen   84

CMM 004-02, no. 108   O God myn glory lof end eer   85

CMM 004-02, no. 109   Die Heer tot mynen heere   86

CMM 004-02, no. 110   Ick sal wr mynder herten gront   86

CMM 004-02, no. 111   Salich is die man die God den Herr   87

CMM 004-02, no. 112   Ghi kindren loeft den heere   88

CMM 004-02, no. 113   Als sy zyn ghetoghen   88

CMM 004-02, no. 114   Ick heb bemint   89

CMM 004-02, no. 115   Omdat ick den Heer gheloofde siet   90

CMM 004-02, no. 116   Looft God den Heer Ghy beydens seer   91

CMM 004-02, no. 117   Wilt dancken en belyenden Heer   91

CMM 004-02, no. 118   Die onbevlect hier leven   92

CMM 004-02, no. 118   Stelt my een wet Heer onbesmet   93   Susato

CMM 004-02, no. 118   Myn siel in dynre salieheyden   95

CMM 004-02, no. 118   Wonderlye Heer u woorden zyn   96

CMM 004-02, no. 119   Wan neer ick was in druck in pine    97

CMM 004-02, no. 120   Myn ooghen wou ick stueren   98

CMM 004-02, no. 121   Met groot iolyt   99

CMM 004-02, no. 122   Tor u hief ick myn ooghen lieve Heer   100

CMM 004-02, no. 123   En had ons God niet bighe staen ons   100

CMM 004-02, no. 124   Die hier op den Heer betrouwen   101

CMM 004-02, no. 125   Als die Heer verkeeren wou    102

CMM 004-02, no. 126   Tensidat die Heere wilt houwen   102

CMM 004-02, no. 127   Welsalich zynse hier op aerden levende   103

CMM 004-02, no. 128   Si hestreden my dicmael   104

CMM 004-02, no. 129   Die Heer van hemel riep ick aen   104

CMM 004-02, no. 130   Myn hert en is verheven niet   105

CMM 004-02, no. 131   Ghedenet o Heer David dyn knecht   106

CMM 004-02, no. 132   Nu siet hoe goet met vruech    107

CMM 004-02, no. 133   Nu siet en loeft den Herre   107

CMM 004-02, no. 134   Wilt dancken loven gods naem vol eeren   108

CMM 004-02, no. 135   Wilt doch belyen met melodyen    109

CMM 004-02, no. 136   Op die rivieren van Babel   109

CMM 004-02, no. 137   Ick sal beliden u myn God   110

CMM 004-02, no. 138   Doer socht en bekent hebt   111

CMM 004-02, no. 139   Ontrect mi o Heere   112

CMM 004-02, no. 140   Ick heb gheroepen tot u o Heer   113

CMM 004-02, no. 141   Ick riep tot minen Heere   113

CMM 004-02, no. 142   Och Heere verhoort doch myn gheclach   114

CMM 004-02, no. 143   Myn Heere myn God ghebenedyt   115

CMM 004-02, no. 144   Ick sal u God myn coninc goet   116

CMM 004-02, no. 145   Loven so wilt myn siel den Heer   117

CMM 004-02, no. 146   Loeft God den Heer der Heeren   118

CMM 004-02, no. 147   Loven soe wilt den Heere Hierusalem   118

CMM 004-02, no. 148   Wilt loven God den Heere   119

CMM 004-02, no. 149   Wilt singhen den Heer een nieuwe liet   119

CMM 004-02, no. 150   Den Heere wilt altyt loven al in zyt heylghen goet   120

CMM 004-02, no. 151   Int middel sprack ick van minen daghen   121

CMM 004-02, no. 152   Gods wereken al van grooter famen ghebenedyt den Heer altyt   122

CMM 004-02, no. 153   Ons Heere God van Israhel   122

CMM 004-02, no. 154   Myn siel maect groot en pryst den Heer   123

CMM 004-02, no. 155   Nu laet o Heere dinen Knaep   124

CMM 004-02, no. 156   Dy God wy loven alghemeyn   124


 

CMM 4-03   Vol.III Cantione Sacrae
viii + 91 pp.     1957     Bound copy temporarily out of stock.
                     Unbound 8.5x11(A4) offprint        $20.00
Contents and sample pages (PDF)

CONTENTS:
CMM 004-03, no. 1   Plateae tuae Jherusalem; 2.p. Luce splendida fulgebis   1

CMM 004-03, no. 2   Stella coeli extirpavit; 2.p. O gloriosa stella maris   12

CMM 004-03, no. 3   Mirabilis Deus in sanctis suis; 2.p. Laudem dicite Deo nostro omnes   23

CMM 004-03, no. 4   Domine ostende nobis patrem; 2.p. Tantorem pore vobiscum sum   31

CMM 004-03, no. 5   Dum transisset Sabbatum; 2.p. Et valde mane una Sabbatorum   41

CMM 004-03, no. 6   Salvator noster; 2.p. Hodie in terra canunt angeli   51

CMM 004-03, no. 7   Salve crux sancta   58

CMM 004-03, no. 8   Factum est silentium in caelo; 2.p. Millia millium ministrabant ei   63

CMM 004-03, no. 9   Ave gemma clericorum; 2.p. O sancte Hieronime   73

CMM 004-03, no. 10   Da pacem Domine sustinentibus te; 2.p. Fiat pax in virtute tua   82


 

CMM 4-04   Vol.IV Magnificat
[vii] + 119 pp.     1958     Bound copy temporarily out of stock.
                     Unbound 8.5x11(A4) offprint        $25.00
Contents and sample pages (PDF)

CONTENTS:
CMM 004-04, no. 1   Magnificat Primi Toni   1

CMM 004-04, no. 2   Magnificat Primi Toni   10

CMM 004-04, no. 3   Magnificat Secundi Toni   19

CMM 004-04, no. 4   Magnificat Secundi Toni   27

CMM 004-04, no. 5   Magnificat Tertii et Octavi Toni   35

CMM 004-04, no. 6   Magnificat Tertii Toni   44

CMM 004-04, no. 7   Magnificat Quarti Toni   50

CMM 004-04, no. 8   Magnificat Quarti Toni   59

CMM 004-04, no. 9   Magnificat Quinti Toni   68

CMM 004-04, no. 10   Magnificat Quinti Toni   74

CMM 004-04, no. 11   Magnificat Sexti Toni   81

CMM 004-04, no. 12   Magnificat Sexti Toni   88

CMM 004-04, no. 13   Magnificat Septimi Toni   96

CMM 004-04, no. 14   Magnificat Septimi Toni   104

CMM 004-04, no. 15   Magnificat Octavi Toni   110


 

CMM 4-05   Vol.V Missae Spes salutis, Gaude lux Donatiane, Languir my fault; Supplement
x + 103 pp.     1958     Bound copy temporarily out of stock.
                     Unbound 8.5x11(A4) offprint        $22.00
Contents and sample pages (PDF)

CONTENTS:
CMM 004-05, no. 1   Missa Spes salutis: Kyrie   1

CMM 004-05, no. 1   Missa Spes salutis: Gloria   5

CMM 004-05, no. 1   Missa Spes salutis: Credo   13

CMM 004-05, no. 1   Missa Spes salutis: Sanctus   25

CMM 004-05, no. 1   Missa Spes salutis: Agnus Dei   30

CMM 004-05, no. 2   Missa Gaude lux donatiane: Kyrie   35

CMM 004-05, no. 2   Missa Gaude lux donatiane: Gloria   41

CMM 004-05, no. 2   Missa Gaude lux donatiane: Credo   49

CMM 004-05, no. 2   Missa Gaude lux donatiane: Sanctus   58

CMM 004-05, no. 2   Missa Gaude lux donatiane: Agnus Dei   65

CMM 004-05, no. 3   Missa Languir my fault: Kyrie   69

CMM 004-05, no. 3   Missa Languir my fault: Gloria   72

CMM 004-05, no. 3   Missa Languir my fault: Credo   83

CMM 004-05, no. 3   Missa Languir my fault: Sanctus   95

CMM 004-05, no. 3   Missa Languir my fault: Agnus Dei   100

CMM 004-05, no. 4   Languir me fais   103   Sermisy


 

CMM 4-06   Vol.VI Missae Pastores quidnam vidistis, Caro Mea, Jay veu le cerf
ii + 142 pp.     1959     Bound copy temporarily out of stock.
                     Unbound 8.5x11(A4) offprint        $28.00
Contents and sample pages (PDF)

CONTENTS:
CMM 004-06, no. 1   Missa Pastores quidnam vidistis: Kyrie   1

CMM 004-06, no. 1   Missa Pastores quidnam vidistis: Gloria   7

CMM 004-06, no. 1   Missa Pastores quidnam vidistis: Credo   18

CMM 004-06, no. 1   Missa Pastores quidnam vidistis: Sanctus   32

CMM 004-06, no. 1   Missa Pastores quidnam vidistis: Agnus Dei   39

CMM 004-06, no. 2   Pastores quidnam vidistis; 2.p. Natum vidimus   42

CMM 004-06, no. 3   Missa Caro mea: Kyrie   51

CMM 004-06, no. 3   Missa Caro mea: Gloria   57

CMM 004-06, no. 3   Missa Caro mea: Credo   68

CMM 004-06, no. 3   Missa Caro mea: Sanctus   83

CMM 004-06, no. 3   Missa Caro mea: Agnus Dei   91

CMM 004-06, no. 4   Caro mea; 2.p. Hic est panis   94   Manchicourt

CMM 004-06, no. 5   Missa Jay veu le cerf: Kyrie   103

CMM 004-06, no. 5   Missa Jay veu le cerf: Gloria   106

CMM 004-06, no. 5   Missa Jay veu le cerf: Credo   115

CMM 004-06, no. 5   Missa Jay veu le cerf: Sanctus   127

CMM 004-06, no. 5   Missa Jay veu le cerf: Agnus Dei   134

CMM 004-06, no. 6   Jay veu le cerf   140   Manchicourt


 

CMM 4-07   Vol.VII Missae A la fontaine du prez, Quam pulchra es, Panis quem ego dabo, Or combien est
ii + 157 pp.     1959     Bound copy temporarily out of stock.
                     Unbound 8.5x11(A4) offprint        $30.00
Contents and sample pages (PDF)

CONTENTS:
CMM 004-07, no. 1   Missa A la fontaine du prez: Kyrie   1

CMM 004-07, no. 1   Missa A la fontaine du prez: Gloria   7

CMM 004-07, no. 1   Missa A la fontaine du prez: Credo   15

CMM 004-07, no. 1   Missa A la fontaine du prez: Sanctus   26

CMM 004-07, no. 1   Missa A la fontaine du prez: Agnus Dei   34

CMM 004-07, no. 2   A la fontaine du prez   43   Willaert

CMM 004-07, no. 3   Missa Quam pulchra es: Kyrie   49

CMM 004-07, no. 3   Missa Quam pulchra es: Gloria   52

CMM 004-07, no. 3   Missa Quam pulchra es: Credo   59

CMM 004-07, no. 3   Missa Quam pulchra es: Sanctus   68

CMM 004-07, no. 3   Missa Quam pulchra es: Agnus Dei   74

CMM 004-07, no. 4   Quam pulchra es; 2.p. Veni dilecte mi   77   Lupi

CMM 004-07, no. 5   Missa Panis quem ego dabo: Kyrie   85

CMM 004-07, no. 5   Missa Panis quem ego dabo: Gloria   90

CMM 004-07, no. 5   Missa Panis quem ego dabo: Credo   101

CMM 004-07, no. 5   Missa Panis quem ego dabo: Sanctus   114

CMM 004-07, no. 5   Missa Panis quem ego dabo: Agnus Dei   121

CMM 004-07, no. 6   Panis quem ego dabo; 2.p. Locutus est populus contra dominum   123   Hellinck

CMM 004-07, no. 7   Missa Or combien est: Kyrie   131

CMM 004-07, no. 7   Missa Or combien est: Gloria   134

CMM 004-07, no. 7   Missa Or combien est: Credo   140

CMM 004-07, no. 7   Missa Or combien est: Sanctus   149

CMM 004-07, no. 7   Missa Or combien est: Agnus Dei   154

CMM 004-07, no. 8   O combien est - Claudin or Sandrin   156   Sermisy


 

CMM 4-08  Vol.VIII Missa Defunctorum, Kyrie Paschale, Credo à 8
[vi] + 45 pp.     1959     Bound copy temporarily out of stock.
                     Unbound 8.5x11(A4) offprint        $13.00
Contents and sample pages (PDF)

CONTENTS:
CMM 004-08, no. 1   Missa defunctorum: Introitus   1

CMM 004-08, no. 1   Missa defunctorum: Kyrie   3

CMM 004-08, no. 1   Missa defunctorum: Tractus   4

CMM 004-08, no. 1   Missa defunctorum: Offertorium   6

CMM 004-08, no. 1   Missa defunctorum: Sanctus   10

CMM 004-08, no. 1   Missa defunctorum: Agnus Dei   12

CMM 004-08, no. 1   Missa defunctorum: Communio   13

CMM 004-08, no. 2   Kyrie paschale (Kyrie-Christe-Kyrie)   16

CMM 004-08, no. 3   Kyrie II   23

CMM 004-08, no. 4   Credo   26


 

CMM 4-09  Vol.IX Cantione Sacrae
xiii + 150 pp.     1960     Bound copy temporarily out of stock.
                    Unbound 8.5x11(A4) offprint        $31.00
Contents and sample pages (PDF)
Volume update (PDF)

CONTENTS:
CMM 004-09, no. 1   Pater peccavi; 2.p. Quanti mercenarii   1

CMM 004-09, no. 2   Ite in orbem universum; 2.p. Signa eos   7

CMM 004-09, no. 3   Maria Magdalene et altera Maria; 2.p. Cito euntes   16

CMM 004-09, no. 4   Domine non est exaltatum; 2.p. Sicut ablactatus est   27

CMM 004-09, no. 5   Congratulamini mihi omnes   35

CMM 004-09, no. 6   Peccantem me quotidie; 2.p. Deus in nomine tuo   39

CMM 004-09, no. 7   Domine clamavi; 2.p. Vide humilitatem   47

CMM 004-09, no. 8   Vide domine afflictionem; 2.p. Sed veni domine   54

CMM 004-09, no. 9   Caecilia virgo; 2.p. Biduanis ac triduanis   61

CMM 004-09, no. 10   Job tonso capite; 2.p. Dominus dedit, dominus abstulit   70

CMM 004-09, no. 11   Si mors dissolvit curas   77

CMM 004-09, no. 12   Conserva me domine; 2.p. Ne permittas me damnari   82

CMM 004-09, no. 13   Domine deus exercituum; 2.p. Igitur domine   92

CMM 004-09, no. 14   Angelus domini; 2.p. Parvulus filius   99

CMM 004-09, no. 15   Vox in Rama audita est   105

CMM 004-09, no. 16   Calligaverunt oculi mei; 2.p. O vos omnes   109

CMM 004-09, no. 17   Gaudent in coelis animae sanctorum; 2.p. Ideo cum Christo   116

CMM 004-09, no. 18   Rex autem David; 2.p. Planxit autem David   123

CMM 004-09, no. 19   Impulsus eversus sum; 2.p. Castigans castigavit   131

CMM 004-09, no. 20   Inclita stirps Jesse; 2.p. Est haec virga dei mater   138

CMM 004-09, no. 21   Vide domine quoniam tribulor; 2.p. Quis dabit capiti meo aquam   144


 

CMM 4-10  Vol.X Chansons [1529-1552]
ii + 187 pp.     1962     Bound copy temporarily out of stock.
                    Unbound 8.5x11(A4) offprint        $35.00
Contents and sample pages (PDF)

CONTENTS:
CMM 004-10, no. 1   Au ioly bois   1   ?May not be Clemens

CMM 004-10, no. 2   Le departir est sans departement   3

CMM 004-10, no. 2a   Jaquin jaquet   5

CMM 004-10, no. 3   Une fillette bien gorriere   8   ?May not be Clemens

CMM 004-10, no. 4   Ung iour passe   10

CMM 004-10, no. 5   Je prens en gre la dure mort   14   ?May not be Clemens

CMM 004-10, no. 15   Mourir my fault (Réponse à "Je prens en gre")   51

CMM 004-10, no. 6   Frisque et gaillard   17

CMM 004-10, no. 7   Il y a non a si a   22

CMM 004-10, no. 8   L'homme qui est en ce monde   26

CMM 004-10, no. 9   Iuvons beau ieu   29

CMM 004-10, no. 10   A demy mort   32

CMM 004-10, no. 11   Las si ie nay   36

CMM 004-10, no. 12   Ieune gallant   38

CMM 004-10, no. 13   Rossignolet   41

CMM 004-10, no. 14a   Pour presenter a vous   46

CMM 004-10, no. 14b   Responce: Mon seul espoir   49

CMM 004-10, no. 16   Ie ne scay pas   53

CMM 004-10, no. 17a   Oncques amour   57

CMM 004-10, no. 17b   Responce: Puisque malheur   59

CMM 004-10, no. 18   La la la la, la maistre Pierre   62

CMM 004-10, no. 19   Pour une las iendure   65

CMM 004-10, no. 20   Cueur langoreux    67

CMM 004-10, no. 21   Imcessament suis triste et doloreux   70

CMM 004-10, no. 22   Entre vous filles de XV ans   75

CMM 004-10, no. 23   Mais languiray ie   77

CMM 004-10, no. 24   Sur la verdure   80

CMM 004-10, no. 25   La belle Margaritte a5   82

CMM 004-10, no. 26   A que me doib ie retirer I   87

CMM 004-10, no. 27   Si par trop boire   92

CMM 004-10, no. 28a   La non ailleurs    95

CMM 004-10, no. 28b   Responce: D'amy parfaict   100

CMM 004-10, no. 29   Las ie languis   104

CMM 004-10, no. 30   Plorer gemir et larmoyer my fault   108

CMM 004-10, no. 31   Sans lever le pied   113

CMM 004-10, no. 32   La belle Margaritte a6   119

CMM 004-10, no. 33   Amour au cueur me poingt   124

CMM 004-10, no. 34   Languir me fais   130

CMM 004-10, no. 35   C'est a grand tort   134

CMM 004-10, no. 36   Au ioly bocquet croist la violette   138

CMM 004-10, no. 37   Misericorde au martyr amoureulx   140

CMM 004-10, no. 38   Garchon de villaige   143

CMM 004-10, no. 39   Puisqu' ainsi est   146

CMM 004-10, no. 40   Venes mes serfs   149

CMM 004-10, no. 41   Puisque voulez   152

CMM 004-10, no. 42   En attendant damour   155

CMM 004-10, no. 43   Plus chault que feu   158

CMM 004-10, no. 44   Helas mamour   161

CMM 004-10, no. 45   Mourir convient   164

CMM 004-10, no. 46a   Adieu delices de mon ceur   168

CMM 004-10, no. 46b   Responce: Adieu magnifiques festins   171

CMM 004-10, no. 47   Or puisqu' il est   173

CMM 004-10, no. 48   Si mon amour   177

CMM 004-10, no. 49   Au faict damour   179

CMM 004-10, no. 50   Toutes les nuyctz   181

CMM 004-10, no. 51   Quen dictes vous   184


 

CMM 4-11  Vol.XI Chansons [after 1552] with 2 Supplements
vii + 117 pp.     1964     Bound copy temporarily out of stock.
                    Unbound 8.5x11(A4) offprint        $24.00
Contents and sample pages (PDF)
Supplement 1 (PDF) Cancion Francesa from Compendio de musica of Antonio de Cabecon and Resueilles vous, Instrumental version from Codex Lerma, fol. 121v-122r.
Supplement 2 (PDF) 6-voice version of Chanson A qui doibs ie retirer, originally published in a 5-voice version.

CONTENTS:
CMM 004-11, no. 1   Esperant d'avoir   1

CMM 004-11, no. 2   Aymer est ma vie   4

CMM 004-11, no. 3   Or il ne m'est possible   7

CMM 004-11, no. 4   Laultrier me cheminoie   11

CMM 004-11, no. 5   Adieu mon esperance   14

CMM 004-11, no. 6   Mon pere si me maria   18

CMM 004-11, no. 7   Me retirer delle   22

CMM 004-11, no. 8   A qui me doibs ie retirer II   25

CMM 004-11, no. 9   Si par souffrir I   29

CMM 004-11, no. 10   Celuy qui est loing   32

CMM 004-11, no. 11   Dung nouveau dard   36

CMM 004-11, no. 12   Blaison du beau tetin: Tetin reffect plus blanc   39

CMM 004-11, no. 13   Blaison du laid tetin: Tetin qui n'as rien   44

CMM 004-11, no. 14   Sur tous regretz   51

CMM 004-11, no. 15   Congé ie prens   53

CMM 004-11, no. 16   Puisqu' amour ma vaincu   55

CMM 004-11, no. 17   Je fais ma poenitence   57

CMM 004-11, no. 18   Si par souffrir II   60

CMM 004-11, no. 19   Misericorde au pauvre vicieux   62

CMM 004-11, no. 20   A ce bon an   64   ?May not be Clemens

CMM 004-11, no. 21   Je prens en gre   66   ?May not be Clemens

CMM 004-11, no. 22   Par ton depart   68   ?May not be Clemens

CMM 004-11, no. 23   S'il est si doulx   70   ?May not be Clemens

CMM 004-11, no. 24   Prière devant le repas:  O souverain Pasteur   71

CMM 004-11, no. 25   Action de Grace: Pere eternel   73

CMM 004-11, no. 26   Comme le cerf   75   ?May not be Clemens

CMM 004-11, no. 27   Een Venus schoon   80

CMM 004-11, no. 28   De lustelijcke mey   83

CMM 004-11, no. 29   Te schepe waert   85

CMM 004-11, no. 30   Die voghelkens   88

CMM 004-11, no. 31   Alle mijn ghepeys   90

CMM 004-11, no. 32   Meysken will di vechten   94

CMM 004-11, no. 33   Godt es mijn licht   96

CMM 004-11, no. 34   Nu laet ons al te samen   98

CMM 004-11, no. 35   Hortens   101

CMM 004-11, no. 36   Lutens   102

CMM 004-11, no. 37   Justempus   103

CMM 004-11, no. 38   Forbons   104

CMM 004-11, no. 39   Coimbra No. 1   107

CMM 004-11, no. 40   Coimbra No. 2   109

CMM 004-11, no. 41   Coimbra No. 3   111

CMM 004-11, no. 42   Canon à ronde   114

CMM 004-11, no. 43   Laultrier passant    115

CMM 004-11a   1   Cancion Francesa   118

CMM 004-11a   2   Resueilles vous   120

CMM 004-11b   1   A qui me doibs ie retirer III SUPPLEMENT   1

 

CMM 4-12   Vol.XII Cantiones ecclesiasticae, lib. 1-4, 1553, quator vocum
viii + 120 pp.     1965     Bound copy temporarily out of stock.
                    Unbound 8.5x11(A4) offprint        $25.00
Contents and sample pages (PDF)

CONTENTS:
CMM 004-12, no. 1   Tristitia et anxietas; 2.p. Sed tu Domine   1

CMM 004-12, no. 2   Erravi sicut ovis; 2.p. Delicta juventutis me   8

CMM 004-12, no. 3   Tribulationes civitatum (Tempore angustiae)   13

CMM 004-12, no. 4   Exaudi Domine; 2.p. Contristatus sum; 3.p. Deduc me Domine   18

CMM 004-12, no. 5   Voce mea ad Dominum clamavi; 2.p. Exsurge Domine    25

CMM 004-12, no. 6   Heu mihi Domine; Anima mea turbata est   30

CMM 004-12, no. 7   Tristitia obsedit me; 2.p. Quid igitur faciam   35

CMM 004-12, no. 8   Timor et tremor   43

CMM 004-12, no. 9   Nobilis illa   49

CMM 004-12, no. 10   O lux et decus Hispaniae; 2.p. O singulare praesidium   53

CMM 004-12, no. 11   Lapidabant Stephanum; 2.p. Impetum fecerunt   58

CMM 004-12, no. 12   Circumdederunt me; 2.p. Quoniam tibulatio   65

CMM 004-12, no. 13   Domine Jesu Christe   71

CMM 004-12, no. 14   Vae tibi Babylon   76

CMM 004-12, no. 15   Adjuro vos filiae Jerusalem; 2.p. Dilecte mi apprehendam te   80

CMM 004-12, no. 16   Deus stetit; 2.p. Ego Deus deorum   89

CMM 004-12, no. 17   Congratulamini omnes   95

CMM 004-12, no. 18   Confundantur omnes; 2.p. Quoniam tri-bu-la-ti-o proxima est   99

CMM 004-12, no. 19   Musica dei donum optimi   106

CMM 004-12, no. 20   O fili (mater) Dei roga   110

CMM 004-12, no. 21   Salvator mundi; 2.p. Suppliciter te petimus   113

CMM 004-12, no. 22   Gaude felix Anna quae genuisti prolem; 2.p. Gaude felix Anna gaude sine fine   118


 

CMM 4-13   Vol.XIII Cantiones ecclesiasticae, lib. 5-8, quinque vocum, 1553 and Psalmi selecti quinque et sex vocum, 1553/54
978-1-59551-010-5     1st ed.     ix + 147 pp.
                       36 cm     1966                             $80.00
Contents and sample pages (PDF)

CONTENTS:
CMM 004-13, no. 1   Angelus domini; 2.p. Parvulus filius   1

CMM 004-13, no. 2   Ave verum corpus   7

CMM 004-13, no. 3   Discite a me; 2.p. Quia qui se exaltat   11

CMM 004-13, no. 4   Ego sum panis vivus; 2.p. Et panis quem ego dabo   18

CMM 004-13, no. 5   Ave maris stella; 2.p. Solve vincla reis; 3.p. Virgo singularis   24

CMM 004-13, no. 6   Adesto dolori meo; Interiora mea   33

CMM 004-13, no. 7   In te Domine speravi   39

CMM 004-13, no. 8   In honore beatissimae Annae   43

CMM 004-13, no. 9   O quam dulce spectaculum; 2.p. Nam vultus eius claritas   50

CMM 004-13, no. 10   Haec est arbor dignissima; 2.p. O crux benedicta   56

CMM 004-13, no. 11   Jerusalem surge; 2.p. Leva in circuitu   62

CMM 004-13, no. 12   Non relinquam vos orphanos; 2.p. Vado parare vobis locum   69

CMM 004-13, no. 13   Tulerunt autem fratres ejus; 2.p. Videns Jacob   76

CMM 004-13, no. 14   Videte miraculum; 2.p. Suscipiens autem Jesum   84

CMM 004-13, no. 15   O Maria vernans rosa; 2.p. Tu lux pulchra    90

CMM 004-13, no. 16   Domine quis habitabit; 2.p. Nec fecit proximo suo malum   97

CMM 004-13, no. 17   Exaltabo te Domine; 2.p. Ad te Domine clamabo   104

CMM 004-13, no. 18   Levavi oculos meos; 2.p. Anima nostra sicut passer erepta   112

CMM 004-13, no. 19   Domine probasti me; 2.p. Proba me Domine   122

CMM 004-13, no. 20   Confundantur omnes   129

CMM 004-13, no. 21   Fat mecum signum; 2.p. Illumina oculos meos   133

CMM 004-13, no. 22   Aperi Domine; 2.p. Adflige opprimenter nos   139


 

CMM 4-14   Vol.XIV Cantiones sacrae 5 et 6 vocum ex typographia Phalesii, 1554
x + 117 pp.     1966     Bound copy temporarily out of stock.
                    Unbound 8.5x11(A4) offprint        $25.00
Contents and sample pages (PDF)

CONTENTS:
CMM 004-14, no. 1   Advenit ignis divinus; 2.p. Misit eos in mundum universum   1

CMM 004-14, no. 2   Venit vox de coelo; 2.p. Respondit miles   8

CMM 004-14, no. 3   Mane nobiscum; 2. p. Et intravit cum illis   14

CMM 004-14, no. 4   Qui cosolabatur me    22

CMM 004-14, no. 5   Super ripam Jordanis; 2.p. Vox de coelo sonuit   26

CMM 004-14, no. 6   Fremuit spiritu Jesus; 2.p. Videns Dominus flentes sorores Lazari   32

CMM 004-14, no. 7   Servus tuus ego sum; 2.p. Ego vero egenus   41

CMM 004-14, no. 8   O bone Jesu; 2.p. Eya dulcissime Jesu   47

CMM 004-14, no. 9   Ascendit Deus; 2.p. Ascendens Christus in altum   55

CMM 004-14, no. 10   Ego me diligentes diligo   61

CMM 004-14, no. 11   Concussum est mare; 2.p. Factum est silentium in caelo   65

CMM 004-14, no. 12   Misit me vivens pater; 2.p. Cibavit me Dominus   72

CMM 004-14, no. 13   O quam moesta dies; 2.p. Haec lugenda dies   77

CMM 004-14, no. 14   Dixerunt discipuli; 2.p. Domine si ad huc populo tuo   85

CMM 004-14, no. 15   Plaude superna Sion; 2.p. Ecce tabernaculum Dei   91

CMM 004-14, no. 16   Ave martyr gloriosa; 2.p. Ave Barbara serena   97

CMM 004-14, no. 17   O Domine multi dicunt    104   ?May not be Clemens

CMM 004-14, no. 18   Clemens et benigna; Nos a miseria   110


 

CMM 4-15   Vol.XV Moteta ex officina Latii & Waelrandi & "del Laberinto" excusa MDLN.
viii + 79 pp.     1966     Bound copy temporarily out of stock.
                    Unbound 8.5x11(A4) offprint        $19.00
Contents and sample pages (PDF)

CONTENTS:
CMM 004-15, no. 1   Caeleste bendicium; 2.p. Tu nos Anna pia   1

CMM 004-15, no. 2   Ascendens Christus; 2.p. Ascendo ad patrem meum   6

CMM 004-15, no. 3   Nolite judicare; 2.p. Hypocrita   12

CMM 004-15, no. 4   Sancta Maria   18

CMM 004-15, no. 5   Ave mundi spes Maria   24

CMM 004-15, no. 6   Hoc est praeceptum meum; Mementote sermonis mei   30

CMM 004-15, no. 7   Beata es virgo Maria; 2.p. Ave Maria gratia plena   37

CMM 004-15, no. 8   Verbum iniquum et dolosum  I   43

CMM 004-15, no. 9   Verbum iniquum et dolosum  II   46

CMM 004-15, no. 10   Qualis est dilectus tuus; 2.p. Veni dilecte mi egredia   50

CMM 004-15, no. 11   Vidi Jerusalem   57

CMM 004-15, no. 12   Fuerunt mihi lacrimae meae; 2.p. Quare tristis es anima mea   59

CMM 004-15, no. 13   Sana me Domine; 2.p. Omnia Judicia tua justa sunt   66

CMM 004-15, no. 14   Creavit Deus hominem; 2.p. Crescite    73


 

CMM 4-16  Vol.XVI Moteta primum in lucem edita 1554/55
ix + 140 pp.     1968     Bound copy temporarily out of stock.
                    Unbound 8.5x11(A4) offprint       $32.00
Contents and sample pages (PDF)

CONTENTS:
CMM 004-16, no. 1   Deus qui nos patrem et matrem   1

CMM 004-16, no. 2   Cum complerentur dies penthecostes; 2.p. Repleti sunt omnes spiritu sancto   5

CMM 004-16, no. 3   Ab oriente venerunt magi; 2.p. Videntes autem stellam   12

CMM 004-16, no. 4   Domine Deus fortis et Clemens   17

CMM 004-16, no. 5   Decantabat populus   25

CMM 004-16, no. 6   Jubilate Deo; 2.p. Populus ejus et oves pascuae   30

CMM 004-16, no. 7   Ego dormio; 2.p. Surrexi ut aperirem   40

CMM 004-16, no. 8   O regina sublimis; 2.p. Tu imperatrix nostra   47

CMM 004-16, no. 9   Virgo prudentissima; 2.p. Pulchra es amica mea   54

CMM 004-16, no. 10   Hic est vere martyr; 2.p. Omnipotens Deus qui beatum   62

CMM 004-16, no. 11   Accesserunt ad Jesum; 2.p. Non legistis; 3.p. Propter hoc dimittet homo   71

CMM 004-16, no. 12   Vox clamantis; 2.p. Vox dicentis clama   79

CMM 004-16, no. 13   Deus in adjutorium; 2.p. Ecce in tenebris sedeo   84

CMM 004-16, no. 14   Ego flos campi   91

CMM 004-16, no. 15   Pater peccavi; 2.p. Quanti mercenarii   96

CMM 004-16, no. 16   Assumpsit Jesus   110

CMM 004-16, no. 17   Caesar habet naves   116

CMM 004-16, no. 18   Tota pulchra es; 2.p. Surge propera amica mea   120

CMM 004-16, no. 19   O magnum mysterium; 2.p. Domine audivi auditum tuum   125

CMM 004-16, no. 20   Veni in hortum meum; 2.p. Comedi favum cum melle meo   135


 

CMM 4-17  Vol.XVII Cantiones ecclesiasticae Lib. IX, X, XI, 5 vocum et Moteta postume edita ex officina Waelrandi & Latii, 3, 4, 5, & 6 vocum
978-1-59551-013-6     1st ed.      xiii + 106 pp.
                            36 cm     1969                             $60.00
Contents and sample pages (PDF)

CONTENTS:
CMM 004-17, no. 1   Orante sancte clemente; 2.p. Vidi supra montem   1

CMM 004-17, no. 2   Quis te victorem dicat; 2.p. Non te hostis vincit   7

CMM 004-17, no. 3   Veni electa mea; 2.p. Audi filia et vide   14

CMM 004-17, no. 4   O crux gloriosa; 2.p. Adoramus te Jesu Christe   21

CMM 004-17, no. 5   Si diligis me Simon Petre; 2.p. Si oportuerit me mori tecum   27

CMM 004-17, no. 6   Pastores loquebantur; 2.p. Et venerunt festinantes   33

CMM 004-17, no. 7   Consurgens enim gens contra gentem   39

CMM 004-17, no. 8   Descendit angelus; 2.p. Ecce Elisabeth uxor tua   41

CMM 004-17, no. 9   Filiae jerusalem nolite flere; 2.p. Tunc incipient dicere   46

CMM 004-17, no. 10   Tu es petrus; 2.p. Ego pro te rogavi Petre   52

CMM 004-17, no. 11   Venit ergo rex   56

CMM 004-17, no. 12   Virgines prudentes; 2.p. Media autem nocte clamor factus est   61

CMM 004-17, no. 13   Innuebant patri ejus; 2.p. Aüertum est os Zachariae   65

CMM 004-17, no. 14   Percelebres dic mysta modos; 2.p. Sancte fidem Christi quondam   71

CMM 004-17, no. 15   Sancte Martine; 2.p. O magnum virum sacerdotem    82

CMM 004-17, no. 16   Musica diligitur; 2.p. Ergo noscetis   88

CMM 004-17, no. 17   Mulierem fortem; 2.p. Reddet ei bonum et non malum   95


 

CMM 4-18   Vol.XVIII [Motets]
x + 94 pp.     1971     Bound copy temporarily out of stock.
                   Unbound 8.5x11(A4) offprint       $32.00
Contents and sample pages (PDF)

CONTENTS:
CMM 004-18, no. 1   Quis Deus magnus; 2.p. Laus et perennis gloria Deo   1

CMM 004-18, no. 2   Jerusalem cito veniet; 2.p. Civitas Jerusalem   6

CMM 004-18, no. 3   Obsecro Domine; 2.p. Exita Domine   12

CMM 004-18, no. 4   O Thoma didime   18

CMM 004-18, no. 5   Magi veniunt; 2.p. Magi videntes stellam   23

CMM 004-18, no. 6   Videns Jacob; 2.p. Congregatis autem cunctis liberis ejus   28

CMM 004-18, no. 7   Nollte sollicite esse; 2.p. Quaerite primum regnum Dei   35

CMM 004-18, no. 8   Dum praeliaretur; 2.p. Dum committeret bellum draco   40

CMM 004-18, no. 9   O beatum virum Martinum; 2.p. Domine si ad huc populo   45

CMM 004-18, no. 10   O crux benedicta; 2.p. Adoramus te Christe   50

CMM 004-18, no. 11   Dicant nunc Judaei   54

CMM 004-18, no. 12   Non turbetur cor vestrum; 2.p. Ego rogabo patrem   57

CMM 004-18, no. 13   Amavit eum Dominus; 2.p. Induit eum Dominus   65

CMM 004-18, no. 14   Ave Ursula serena   69

CMM 004-18, no. 15   Ante portam Jerusalem   72

CMM 004-18, no. 16   Georgi martyr inclite; 2.p. Rogamus te corde   76

CMM 004-18, no. 17   Ne abscondas me Domine; 2.p. Voca me    80

CMM 004-18, no. 18   Domus mea; 2.p. Petite et accipietis   84

CMM 004-18, no. 19   Ascendens Jesus Jerosolimam; 2.p. Et tradent eum gentibus   89

CMM 4-19  Vol.XIX Cantiones sacrae ex libris III & IV postume editis Lovanii MDLIX
978-1-59551-015-0      1st ed.     x + 80 pp.
                          36 cm      1972                            $48.00
Contents and sample pages (PDF)

CONTENTS:
CMM 004-19, no. 1   Misit me pater vivens; 2.p. Cibavit illum Dominus   1

CMM 004-19, no. 2   Hic est vere martyr   6

CMM 004-19, no. 3   Nunc dimittis servum tuum   9

CMM 004-19, no. 4   Magne pater augustine; 2.p. Quae obscura prius erant   14

CMM 004-19, no. 5   Mundus transit   19

CMM 004-19, no. 6   Crux fidelis   22

CMM 004-19, no. 7   Sancti mei; 2.p. Venite benedicti patris mei   25

CMM 004-19, no. 8   Si ambulavero   32

CMM 004-19, no. 9   Dixerunt discipuli; 2.p. Domine si ad huc populo tuo   36

CMM 004-19, no. 10   Domine omnes qui te derelinquunt   42

CMM 004-19, no. 11   In lectulo meo; 2.p. Invenerunt me vigiles   45

CMM 004-19, no. 12   Tollite jugum meum   52

CMM 004-19, no. 13   Quare de vulva eduxisti me   55

CMM 004-19, no. 14   Respice in me; 2.p. Vide humilitatem meam   59

CMM 004-19, no. 15   Laqueus contritus est; 2.p. Tribulationem et dolorem   64

CMM 004-19, no. 16   Domine ne memineris; 2.p. Adjuva nos Deus   70

CMM 004-19, no. 17   Jesus nazarenus; 2.p. Jesus autem    74


 

CMM 4-20  Vol.XX Cantiones sacrae ex libris V & VI postume editis Lovanii MDLIX
978-1-59551-016-7     1st ed.      xi + 101 pp.
                          36 cm       1973                              $60.00
Contents and sample pages (PDF)
Volume update (PDF)

CONTENTS:
CMM 004-20, no. 1   Surge illuminare Jerusalem; 2. p. Leva in circuitu   1   ?May not be Clemens

CMM 004-20, no. 2   Os loquentium   8

CMM 004-20, no. 3   Gabriel angelus; 2.p. Hic praecursor et dilectus   12

CMM 004-20, no. 4   Job tonso capite   18

CMM 004-20, no. 5   Si bona suscepimus; 2.p. Sit nomen Domini   22

CMM 004-20, no. 6   Caro mea vere est cibus; 2.p. Panis quem ego dabo   26

CMM 004-20, no. 7   Jesu nomen suavissimum; 2.p. Sit nomen Domini   33

CMM 004-20, no. 8   Homo quidam fecit coenam magnam; 2.p. Venite comedite; 3.p. Quia parata sunt omnia   37

CMM 004-20, no. 9   Quam delecta tabernacula tua; 2.p. Et enim passer; 3.p. Beati qui habitant   42

CMM 004-20, no. 10   Vidi dominum; 2.p. Et dixit mihi   50

CMM 004-20, no. 11   Domine quando veneris; 2.p. Commissa mea pavesco   54

CMM 004-20, no. 12   Sospitati dedit aegros olei perfusio; 2.p. Vas in mari mersum patri; 3.p. Ergo laudes Nicolao   60

CMM 004-20, no. 13   Mulierem fortem quis inveniet; 2.p. Multae filiae congregaverunt divitias   65

CMM 004-20, no. 14   Quis dabit mihi pennas; 2.p. Expectabam eum   71

CMM 004-20, no. 15   Ego sum panis vivus   76

CMM 004-20, no. 16   Adorna thalamum tuum; 2.p. Accipiens Simeon puerum   79

CMM 004-20, no. 17   Veni electa mea; 2.p. Audi filla et vide filia   85

CMM 004-20, no. 18   Ad te levavi oculos; 2.p. Miserere nostri Domine   91

CMM 004-20, no. 19   Super montem excelsum; 2.p. Judea et Jerusalem   96

CMM 4-21 Vol.XXI Cantiones sacrae ex editionibus postumis ac manuscriptis
                        978-1-59551-017-4      1st ed.     xix + 201 pp.
                          36 cm     1976                           $112.00
                        Contents and sample pages (PDF)

CONTENTS:
CMM 004-21, no. 1   Mirabile mysterium   1

CMM 004-21, no. 2   Pascha nostrum; 2.p. Haec est dies   5

CMM 004-21, no. 3   Erravi sicut ovis; 2.p. Propter bonitatem tuam   13

CMM 004-21, no. 4   O Domine Dominus noster; 2.p. Tu imperator noster   21

CMM 004-21, no. 5   De profundis clamavi; 2.p. Quid apud te propitiatio est; 3.p. A custodia matutina   30

CMM 004-21, no. 6   Haec est domus Domini   39

CMM 004-21, no. 7   Tres juvenes; 2.p. Tunc scribentes singuli suum verbum unus   42

CMM 004-21, no. 8   O fili Dei memento   51

CMM 004-21, no. 9   Ego flos campi; 2.p. Sub umbra illius   54

CMM 004-21, no. 10   Amici mei et proximi; 2.p. Ego autem tanquam surdus    59

CMM 004-21, no. 11   Quid retribuam Domino; 2.p. Dirupisti Domine vincula mea   66

CMM 004-21, no. 12   Gloria tibi Domine   74

CMM 004-21, no. 13   In illo tempore; 2.p. Hit est panis   77

CMM 004-21, no. 14   Benedicite Domino; 2.p. Cantabo Domino   81

CMM 004-21, no. 15   Accepit Jesus calicem; 2.p. Memoria memor ero   86

CMM 004-21, no. 16   Ave Maria   93

CMM 004-21, no. 17   Carole magnus eras; 2.p. Nunc omnes nato   95

CMM 004-21, no. 18   Christi virgo dilectissima; 2.p. Quoniam peccatorum mole premumur   103

CMM 004-21, no. 19   Cum esset Anna; 2.p. Cognovit autem Elcana; 3.p. Deferens puerum Heli   109

CMM 004-21, no. 20   Dirige gressus meos; 2.p. Averte oculos meos   120

CMM 004-21, no. 21   Domine pater et Deus; 2.p. Non veniat mihi pes superbiae   128

CMM 004-21, no. 22   Ecce ego mitto vos; 2.p. Dum lucem habetis credite   133

CMM 004-21, no. 23   Inclina Domine; 2.p. Tu es enim adjutor meus   140

CMM 004-21, no. 24   Istorum est enim; 2.p. Sancti et justi   145

CMM 004-21, no. 25   Justorum animae   152

CMM 004-21, no. 26   Me oportet minui   162

CMM 004-21, no. 27   Pater venit hora; 2.p. Haec est autem vita aeterna   166

CMM 004-21, no. 28   Stella maris luminosa; 2.p. O Maria singularis; 3.p. Ergo dulcis et benigna   173

CMM 004-21, no. 29   Suscipiens Jesum in ulnas; 2.p. Responsum accepit Simeon   180

CMM 004-21, no. 30   Velum templi scissum est   189

CMM 004-21, no. 31   Te Deum   193

2018-01-15

 

PrivacyContact UsTop